INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – DEFINITIES
Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3 – KOOPOVEREENKOMST
Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT
Artikel 5 – ONTBINDING
Artikel 6 – PRIJS
Artikel 7 – BETALING
Artikel 8 – LEVERING
Artikel 9 – GARANTIE
Artikel 10 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 1 – DEFINITIES
De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende
identiteit:
BRANDES FORMULA B.V.
Postadres: Evenboersweg 54 Punthorst 7715PH
E-mailadres: brandes@immunall.com
Telefoonnummer: 0625122221
KvK-nummer: 68961081
Btw-nummer: NL857665789B01
Consument – de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit
Partijen – de ondernemer en de consument
Aanbod – de producten, diensten, of de digitale inhoud of dienst die de
ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument

Page 2 of 1
Aankoop – het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door
middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de
ondernemer
Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft
Dag – kalenderdag
Herroepingsrecht – het recht voor de consument om de koop binnen de
bedenktijd te ontbinden
Koopovereenkomst – de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de
ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor
deze zaak een koopprijs te betalen
Koop op afstand – een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke
aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij enkel gebruik
wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen
  koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden
  beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen
  kunnen worden door de consument.
 3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de
  koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.
 4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor
  de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – KOOPOVEREENKOMST

 1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer
  en aanvaarding van dit aanbod door de consument.
 2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw
  omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aan aanvaarding van
  het aanbod toebehorende rechten en plichten.
 4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het
  bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en
  welke betaalmiddelen worden aanvaard.

Page 3 of 1

 1. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op
  duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
  a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-
  mailadres van de ondernemer;
  b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;
  c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele
  leveringskosten;
  d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en
  eventuele kosten;
  e) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;
  f) indien de consument herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en
  modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de
  wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de
  kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;
  g) indien de consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de
  consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de
  omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;
  h) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop
  aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument
  na aankoop;
  i) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de
  overeenkomst;
  j) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële
  garanties die de consument op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.
 2. Indien de overeenkomst is ontstaan op een openbare veiling wordt aan het
  verstrekken van de informatie van het in lid 5 onder a genoemde voldaan door de
  overeenkomstige gegevens van de veilingmeester te verstrekken.

Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT

 1. De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd
  om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de
  dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen.
 4. Indien het product middels meerdere zendingen wordt geleverd, gaat de
  bedenktijd in op de dag nadat de consument de laatste zending heeft ontvangen.

Page 4 of 1

 1. Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door
  de consument aangewezen derde wordt ontvangen.
 2. Indien sprake is van een overeenkomst tot levering van water, gas of elektriciteit,
  die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde
  hoeveelheid, of tot stadsverwarming, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de
  overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte
  herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende
  ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.
 4. Indien niet aan de in artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in
  lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf
  het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle
  ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn
  verstrekt, met een maximale verlenging van 12 maanden.
 5. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de
  ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft
  vermeld aan de consument dat het recht op herroeping is uitgesloten:
  a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan
  schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
  heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
  b) overeenkomsten die zijn gesloten op een openbare veiling;
  c) overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer specifiek verzocht
  heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten,
  tenzij:
 • het aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om
  heeft verzocht, betreft;
 • het de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het
  onderhoud of herstel uit te voeren, betreft;
  d) overeenkomsten tot de levering van producten die zijn vervaardigd op basis
  van de keuze van de consument, of duidelijk voor de specifieke consument
  bestemd zijn;
  e) overeenkomsten tot de levering van producten die snel bederven, of een
  beperkte houdbaarheid hebben;
  f) overeenkomsten tot de levering van producten die ter bescherming van de
  gezondheid of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden en waarvan de
  verzegeling na de levering is verbroken;
  g) overeenkomsten tot de levering van producten die na levering door hun aard
  onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

Page 5 of 1
h) overeenkomsten tot de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs
overeen is gekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan:

 • de levering slechts na 30 dagen kan plaatsvinden, en;
 • de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  i) overeenkomsten tot de levering van audio-opnamen, video-opnamen en
  computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  j) overeenkomsten tot de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met
  uitzondering van een overeenkomst voor geregelde levering van dergelijke
  publicaties.

Artikel 5 – ONTBINDING

 1. Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt
  van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het
  door de ondernemer verschafte modelformulier voor ontbinding, of een andere
  daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de
  partijen ontbonden.
 2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle
  aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.
 3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na
  ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de consument ontvangen
  betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de
  overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de consument
  gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een
  andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.
 4. Indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst heeft gekozen voor een
  andere levering dan de door de ondernemer gekozen goedkoopste levering, is de
  ondernemer niet verplicht de bijkomende kosten voor deze leveringswijze terug te
  betalen.
 5. Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de
  consument na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na het uitbrengen van de
  in lid 1 van dit artikel genoemde mededeling, de aankoop in goede staat terug of
  overhandigt deze aan de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen
  persoon, tenzij op grond van de aard van de aankoop deze door de ondernemer
  opgehaald dient te worden.
 6. Tenzij overeen is gekomen dat de ondernemer de aankoop komt ophalen, kan de
  consument eerst nakoming vorderen van de in het voorgaande lid genoemde
  terugbetaling wanneer de ondernemer de aankoop heeft ontvangen of de consument
  een bewijs verschaft van terugzending van de aankoop aan de ondernemer.

Page 6 of 1

 1. De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de
  consument, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mede te delen dat
  deze kosten voor zijn rekening komen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop
  als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt dan ter vaststelling
  van de aard, kenmerken en werking van de aankoop. De consument is niet
  aansprakelijk voor waardevermindering indien de ondernemer de informatie
  overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f niet heeft verstrekt.
 3. Indien de consument de overeenkomst herroept nadat hij uitdrukkelijk heeft
  verzocht tot uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van water, gas, of
  elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in beperkt volume of in een
  bepaalde hoeveelheid, of tot stadsverwarming, is de consument de ondernemer een
  bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
  de ondernemer is nagekomen op het moment van uitoefening van het
  herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de consument aan de ondernemer
  moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de
  overeenkomst, voor zover de totale prijs niet excessief is. Indien de totale prijs
  excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde
  van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 4. De consument draagt geen kosten voor de levering van water, gas of elektriciteit,
  die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in beperkt volume of in een bepaalde
  hoeveelheid, of tot stadsverwarming, die geheel of gedeeltelijk tijdens de
  herroepingstermijn zijn verleend, indien:
 • de ondernemer heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5
  onder f of g te verstrekken, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht tot bovengenoemde levering
  tijdens de ontbindingstermijn.
 1. De consument is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de
  uitoefening van zijn herroepingsrecht, onverminderd het genoemde in lid 8, alsmede
  artikel 5, lid 4.

Artikel 6 – PRIJS

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.
 2. De ondernemer is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de
  overeenkomst te verhogen, tenzij de consument bevoegd is in geval van
  prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.
 3. Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet indien de prijsverhoging het
  gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
 4. In het geval van een prijsverhoging wordt de consument tijdig, en uiterlijk een
  maand voor de prijswijziging, van de ingangsdatum van de wijziging en de gewijzigde
  prijs op de hoogte gebracht.

Page 7 of 1

Artikel 7 – BETALING

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de ondernemer bevoegd een aanbetaling
  te verlangen van de consument van ten hoogste 50% van de aankoopprijs.
 2. Tot het moment dat de aanbetaling door de consument is voldaan, kan de
  consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de
  overeenkomst.
 3. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt, dient door de consument te
  worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of ingeval er geen
  bedenktijd van toepassing is, na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Indien de consument zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt,
  waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de consument van
  rechtswege in verzuim. In het geval dat de consument na nogmaals 14 dagen de tijd
  te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet
  voldoet, is de consument over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en
  kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in
  rekening brengen.
 5. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de consument afwijken van de
  wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de
  uitstaande betaling.

Artikel 8 – LEVERING

 1. De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige
  wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.
 2. Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van
  aflevering bij de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij
  uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 3. De consument dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.
 4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het
  aanbod is vermeld.
 5. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de consument
  bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en
  de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de consument, betaalt
  de ondernemer het betaalde bedrag onverwijld terug.

Artikel 9 – GARANTIE

Page 8 of 1

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de
  specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik.
 2. Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door de ondernemer aan
  de consument, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.
 3. Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade
  veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het
  onderhoud van de aankoop door de consument.

Artikel 10 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van
  toepassing.
 2. De ondernemer beschikt over een voor de consument toegankelijke
  klachtafhandelingsprocedure.
 3. Indien de consument een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk
  omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.
 4. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.
 5. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan
  de bevoegde rechtbank.

Opgesteld op: 2022