zuurstof-arm versus zuurstof-rijk

De tekst uit onderstaande documenten, zijn een vertalinguit het Duits, welke zuurstofarme omzetting tegenover zuurstofrijke omzetting laat zien.
bron: „Die natürliche Kompostierung “ – Dr. Gustav Rohde – Lehrhefte

PLOCHER INTEGRAL TECHNIEK = Dragerstof met informatie / eigenschappen uit de
natuur, die als katalysator werken op natuurlijke, biologische processen.

Pure vooruitstrevende techniek.

“Alleen de natuur is perfect”
citaat Roland Plocher
(van oorsprong Technisch Ingeneur)

Hier een overzicht van de invloedsfactoren en condities in zieke en gezonde grond. Een actueel probleem.
Het is belangrijk voor de landbouw om deze relaties te observeren! Met de Plocher grond- en plantproducten kunt u gezonde, productieve grond creëren. En ze zijn eenvoudig toe te passen

PLOCHER PRODUKTEN zijn DUURZAAM en EFFECTIEF
Geheel vriendelijk voor grondwater, leefmilieu van mens, dier en plant

ENKELE VOORBEELDEN:
PLOCHER HUMUS BODEM ACTIVATOR
op Bio – Melasse basis (me) activeert het bodemleven, reguleert de pH-waarde, verlengt het groeiseizoen, zuurstofrijke omzettingsprocessen vinden plaats; meer voedingstoffen beschikbaar, verbeterde lucht – water regulatie, produktie verhogend.

PLOCHER COMPOST VERBETERAAR – versneller / KATALYSATOR
activeert zuurstof – rijke omzettingsprocessen van organische materialen; levenskracht bevorderend, verbeterde voedingsstoffen, en produktie verhogend.
Geschikt voor akkerland, grasland, fruitteelt en wijnbouw, tuinbouw, bosbouw, maar is ook in de privétuin voor groenten, struiken en gazon zeer effectief!!

Hier koopt u PLOCHER PRODUKTEN:
0625 122 221; JAKE BRANDES, Punthorst
bel voor informatie en advies, vrijblijvend en gratis!!

Beknopte samenvatting; de essentiële verschillen tussen verrotting en compostering van organisch materiaal, met betrekking tot hun hygiëne in de aarde en het belang en effect op de plantenteelt.
De term composteren beschrijft het zuurstofrijke omzettingsproces in de bos – bodem – mest omgeving.

Afbraak zonder zuurstof. Bewerking van de bodem met ongecomposteerde
mest / organisch materiaal brengt een verrotting met zich mee.

Afbraak met zuurstof. Bewerking van de bodem met gecomposteerd organisch materiaal werkt aan verbetering structuur en vruchtbaarheid

Rottings bacteriën,
Maden van vliegen, scheiden stoffen af die compostering remt. Samen met
andere insectenlarven maken ze de penetratie van zuurstof uit de lucht
mogelijk door het creëren van tunnels en buizen en zo het begin van
compostering in rottende massa’s.

Schimmels, schimmelgisten,zuurstofminnende gisten en bacteriën,
champignons maar ook regenwormen en andere kleine bodemdiertjes.

Bij verrotting komen 26 kilocalorieën per gram molecuul glucose vrij. Rottende
massa’s worden daarom tijdens de afbraak nauwelijks warm.

484-674 kilocalorieën per gram-molecuul glucose worden afgegeven door
zuurstofminnende microben. Hierdoor wordt composterend organisch afval
opgewarmd, bijvoorbeeld in composthopen.

Vergistingsgas, waterstofsulfide, marcaptaan, ammoniak, indool, scatool, waterstof, stikstof en koolzuur. De meeste van deze gassen trekken vliegen en andere insecten aan (Insect lokstoffen). De ophoping van ammoniak in rottende massa’s bevordert stikstof verliezen.

Kooldioxide en organische zuren, geurige esters en paddestoelen zorgen voor de
geur van vruchtbare bodems. Schimmels,zuurstofminnende gisten en bacteriën
zorgen voor aangename geuren voor hogere dieren (als voer). Ammoniak zet
zich snel om in de vorm van microbiële materie.

Planten die rijkelijk bemestzijn met rottende massa’s, produceren producten
met een neutrale, bittere of scherpe smaak.

In Azië worden schimmels gebruikt om sauzen en specerijen te maken. Compostbemeste planten zorgen voor Rijk – smakende producten – “specialiteiten” . Dit
komt mede doordat de planten de smaakstoffen absorberen die door schimmels
in overvloed worden geproduceerd.

Zeer effectieve gifstoffen die alleen worden gevormd uit eiwitafbraakproducten
in verrottingsprocessen.

Schimmels produceren zeer effectievefermenten. De gisten die er nauw aan
verwantzijn, kunnen meer dan 1000 verschillende gistenin een enkele cel
bevatten. De prestaties vanschimmels bij de afbraak en omzetting vanorganische
verbindingen met behulp van hunfermenten zijn zo groot, datze met
succesconcurreren met de grootschalige chemischeindustrie bij de productie van
citroenzuur,antibiotische stoffen of hun chemischeverbindingen. Cellulose kan
snel wordenafgebroken door schimmels, champignons enzuurstofminnende
bacteriën. Het antibioticumpenicilline dat door schimmels wordtgeproduceerd,
bevordert de afbraak vanbacteriële cellulose. In aanwezigheid vanpenicilline
kunnen zelfszuivere culturen vancellulose-ontleders ontstaan. Vruchtbare
gronden compostzijn arm aan cellulose. Schimmels enandere zuurstofminnende
bacteriën producerenook zeer effectieve eiwitafbrekende fermenten.De
resulterende eiwitafbraakproducten wordensnel gebruikt om microbiële eiwitten
op tebouwen. Schimmels gebruiken tot 75% van deafgebroken organische stof
om celsubstantie opte bouwen.

Zeer effectieve gifstoffen die alleen worden gevormd uit eiwitafbraakproducten in verrottingsprocessen.

Schimmels breken gifstoffen af.

Verrotting heeft een vernietigend effect op tal van vitaminen. Er wordt echter
gezegd dat vitamine K wordt gevormd in rottende massa’s. Planten die met
rottende mest worden bemest, bevatten mogelijk minder vitamine E, caroteen
en xanthofyl dan vergelijkbare planten op compostbasis.

Schimmels en gisten behoren tot de meesteffectieve vitamineproducenten van
de natuur.Sommige soorten schimmels groeien invitaminevrije organische resten
en kunnendaarin vitaminen ophopen. De door schimmelsafgebroken massa’s
zijn vanwege hun gehalteaan actieve ingrediënten, in het bijzondervitaminen,
voorkeursvoedsel voor gewenstebodemorganismen en hogere
dieren.Deskundigen zijn van mening dat elke vitaminedoor bepaalde soorten
schimmels in groterehoeveelheden kan worden geproduceerd, danin andere
vitaminerijke stoffen. Deplantenwortels kunnen vitaminen opnemen
uitcomposterend organisch materiaal.

Rottende middelen vormen geen antibiotica!

Schimmels, straalschimmels, hoed- paddestoelen en zuurstofminnende
bacteriën zijn effectieve producenten van antibiotische stoffen die
ziekteverwekkende bacteriën en virussen vernietigen, en een positieve invloed
hebben op de eiwitvertering van hogere dieren en de groei en weerstand van
planten tegen ziekteverwekkers.

Afbraakproducten van rottende eiwitten zoals putrescine, carcassine en
agmatine zijn nodig als levensbodem door sommige pathogene (ziekmakende)
bacteriën.

De levensbodem die tijdens compostering wordt gevormd, versnelt de groei van
de gewenste bodemmicroben en planten. De levensbodem die door
composterende kiemen worden geproduceerd, kan worden gebruikt om tijdens
het afbraakproces microbe-eiwit op te bouwen.

Het geproduceerde ammoniumlignaat is geen voorloper van echte
humuszuren. Het wordt in de bodem snel vernietigd door schimmels en
bacteriën. De massa wordt daarom gemineraliseerd zonder de vorming van
humus wanneerzuurstof binnenkomt. Zelfs na jarenlang gebruik van
organische stoffen is er geen opbouw van echte humuszuren.

Schimmels, straalschimmels, hoed-paddestoelen en zuurstofminnende bacteriën
vormen voorlopers van echte humuszuren. Kleine dieren in de grond kunnen
klei-humuscomplexen produceren. De toevoeging van compost leidt dus in
slechts enkele jaren tot verrijking van echte humuszuren. De composthoop is een
snelle humusfabriek.

Verrotting voorkomt dat vrijlevende en symbiotische bacteriën stikstof in de
lucht binden. Verrotting daarentegen bevordert de afgifte van stikstof uit de
lucht uit nitraat en stikstofverlies door ammoniakvervluchtiging.

Zuurstofminnende bacteriën en gisten binden stikstof uit de lucht. Mycorrhizaschimmels bevorderen de binding van stikstof uit de lucht door symbiotische
bacteriën; vormen van vrijlevende bacteriën. De aanwezigheid van
schimmelorganismen, hun excreties of afbraakproducten verhinderen het
vrijkomen van stikstof uit de lucht uit salpeter. Zeer vluchtige ammoniak wordt

Rottingsprocessen spelen een rol bij de vorming van steriele bodems (bijv.
Hoogveenbodems)

Bij composteringsprocessen ontstaan vruchtbare bodems (zwarte aarde, vennen)

Rottende materialen vernietigen de bodemstructuur.

Schimmels, stralingsschimmels en zuurstofminnende bacteriën zorgen ervoor
dat het bodemleven wordt opgebouwd. Samen met regenwormen en andere
kleine bodemdiertjes verbeteren de structuur en de waterhuishouding van de
grond.

Verrottingsprocessen zijn volkomen ongeschiktom de nutriënten in
bodemmineralen temobiliseren.Ze hinderen de biologische
samenwerking vanhet bodemleven, dat mineralen kan ontsluiten.Bij
verrottingsprocessen kunnenfosforzuurverbindingen worden omgezet
inslecht oplosbare minerale verbindingen doorbacteriële reductie met
daaropvolgendeoxidatie. De cellulose, die in rottende massa’sniet wordt
afgebroken, kan echter als eenchelaatvormer werken en fosforzuur
omzettenin een worteloplosbare vorm.

Zuurstofminnende bodemorganismen, vooral schimmels, produceren net als
mycorrhiza- schimmelszeer effectieve organische verbindingen (chelaatvormers)
die bodemmineralen kunnen afbreken. Ze hebben een oplossend effect op
minerale fosfaten en mineralen die sporenelementen bevatten. De
composthoop, metzijn diverse gemeenschappen van microben en kleine dieren,
is een zeer effectieve productieplaats voor sporenelementen die oplosbaarzijn in
wortels.

Verrotte meststoffen bevorderen de aantasting van de planten met talrijke
ziekteverwekkers diverse soorten, wortelziekten, diverse korstjes en
verbrandingsziekten,zwarte plekken, diverse wortelrot Verticillium,
Phytophthora, Rhizoctonia.

Compost, evenalszuurstofminnende microben die op het worteloppervlak leven,
verhogen de weerstand van planten tegen ziekteverwekkers.

De aanvoer van rottende mest bevordert de aantasting van onze gewassen
door insecten. Wortelen worden aangevallen door wortelvliegen en
draadwormen, prei en uien door uienvliegen, witte larven en draadwormen,
radijs door radijsvliegen, kool door bladluizen, draadwormen en witte larven,
bloemkool door koolvliegen, selderij door selderijvlieg, sla door witte larven en
draadwormen, Aardappelen door draadwormen, coloradokevers en
nematoden.

De aanvoer van Compost vermindert insectenplagen door verzwakkende
invloeden van de aarde te voorkomen. “Biologische bestrijding” van
Insectenplagen, door de bodemvruchtbaarheid te herstellen en te vergroten.
Roofzuchtige schimmels ontwikkelen zich in Composterende organische massa’s,
die plantschadelijke nematoden, kleine insecten en zelfs larven van
huisparasieten vangen.

Het assortiment van plocher produkten bevat; oa, het verbeteren van; Composteren van mest / organisch materiaal, – Bodemleven,- Leefklimaat, Harmonisatie van electronische trillingen
en de verzorging van Dier en Mens.

Al 40 jaar op de markt!
Met tevreden Klanten.

Dier – Mens- en
Milieu vriendelijk

DUURZAAM, RENDABEL EN EFFECTIEF!